Saturday, 2 June 2012

Awalan meN-, Apitan meN-…-kan, meN-…I, mempeR-…-kan, mempeR-…i,

SISTEM BAHASA

Awalan meN-, Apitan meN-…-kan, meN-…I, mempeR-…-kan, mempeR-…i, dan Akhiran -kan dan -I

a. Imbuhan pembentuk kata kerja transitif seperti meN-…-kan, meN-…-i, mempeR-…-kan, mempeR-…-I mesti diikuti oleh kata nama/frasa nama selepasnya sebagai unsur objek/penyambut;

Pembahas pertama mengemukakan dalam perbahasan itu hujah-hujah yang bernas.( X )
Pembahas pertama mengemukakan hujah-hujah yang bernas dalam perbahasan itu.( / )


b. Imbuhan kata kerja transitif mempeR- berkata dasar kata adjektif tidak boleh disertai akhiran -kan kerana memberikan maksud yang lewah;

Dia mempercepatkan kayuhannya agar cepat sampai ke sekolah. ( X )
Dia mempercepat kayuhannya agar cepat sampai ke sekolah. ( / )


c. Imbuhan kata kerja transitif memperoleh tidak memerlukan akhiran -i selepasnya;

Pak Saman memperolehi pendapatan yang agak lumayan hasil daripada penjualan kelapa kering. ( X )
Pak Saman memperoleh pendapatan yang agak lumayan hasil daripada penjualan kelapa kering. ( / )


d. Oleh sebab kata dasar had dan khas terbina daripada satu suku kata, maka apitan yang sesuai adalah menge-…-kan, bukannya meng-…-kan;

Zarul menghadkan pengambilan makanannya untuk mengelakkan diri daripada kegemukan. ( X )
Zarul mengehadkan pengambilan makanannya untuk mengelakkan diri daripada kegemukan. ( / )


e. Huruf P bagi imbuhan mempeR-, mempeR-…-kan atau mempeR-…-I tidak boleh digugurkan seperti konsep awalan meN- apabila bertemu dengan huruf awal tertentu pada suatu kata dasar;

Kami telah lama memelajari perkara ini di sekolah. ( X )
Kami telah lama mempelajari perkara ini di sekolah. ( / )


f. Terdapat juga imbuhan awalan meN- yang berbentuk kata kerja tak transitif. Kata kerja ini dibezakan dengan kata kerja berawalan meN- (transitif) kerana tidak mempunyai objek selepasnya.

Pengetahuannya semakin mendalam bidang perubatan . ( X )
Pengetahuannya semakin mendalam dalam bidang perubatan. ( / )


g. Dalam penggunaan meN-…-kan, meN-…-i, mempeR-…-kan atau mempeR-…-I, penggunaan kamus dapat membantu penguasaan tentang makna agar tidak mengelirukan;

Azlan menyerah wang RM10 kepada saya . ( X )
Azlan menyerahkan wang RM10 kepada saya. ( / )
Azlan menyerahi saya wang RM10 kepada saya. ( / )


h. Dalam keadaan ayat pasif diri pertama dan kedua sahaja akhiran -kan atau -I digunakan. Akhiran -kan dan -I tidak boleh digunakan dalam struktur ayat aktif;

Mereka perbudakkan kami selama ini. ( X )
Mereka memperbudakkan kami selama ini. ( / )
Kami diperbudakkan oleh mereka selama ini. ( / )


i. Penggunaan imbuhan yang tidak menepati konteks ayat;

Setelah hari petang, Arjit mengumpulkan semua kambingnya. ( X )
Setelah hari petang, Arjit mengandangkan semua kambingnya. ( / )


http://www.cemerlangbm.com/v2/

No comments:

Post a Comment